ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย (แม่และเด็ก)

 • photo , 960x720 pixel , 98,194 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,442 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,181 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,929 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,266 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 101,652 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,016 bytes.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ชวนภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะตามกลุ่มวัยแม่และเด็ก ประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ ศอบต. รพ.สมเด็จฯนาทวี/รพ.สตูล/รพ.สะบ้าย้อย ทต.พะวง กขป.เขต ๑๒ (คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี/สภาวัฒนธรรม) พมจ.สงขลา นายกต.กะมิยอ อบต.นาทอน ทต.ปริก สสจ.ยะลา สสจ.สงขลา/สสจ.นราธิวาส/ปัตตานี สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๒ สำนำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการการทหารพัฒนา สำนักข่าวอิสรา เครือข่ายสตรีอาสาคลายทุกข์ คุ้มครองสิทธิสตรี ศอบต.หารือความร่วมมือ ณ มัสยิดกลาง

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ และเครือข่ายร่วมกันให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในภาพรวมของเขตที่น่าสนใจดังนี้ ๑.ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อันเกิดจากภาวะโภชนาการและคลอดก่อนกำหนด ๒.พัฒนาการของเด็กเล็ก ๐-๕ ปีล่าช้า แม่ซีด เด็กซีดอันเกิดจากภาวะโภชนาการ เด็กได้นมแม่จากแม่ที่ขาดสารอาหาร ๓.แม่ตาย มีปัญหาตั้งแต่ขณะคลอด/หลังคลอด เป็นปัญหาในระบบบริการ(สาเหตุมาจากการตกเลือด ความดันโลหิตสูง ซึ่งควบคุมได้ยาก) พบปัญหาหญิงมีโรคหัวใจซึ่งไม่ควรตั้งครรภ์แต่ก็มีการละเลยมองข้าม และการเยี่ยมหลังคลอดที่ยังต้องปรับปรุง ๔.วัยรุ่นที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้มีภาวะท้องซ้ำ ๕.ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เกิดจากยาเสพติด การหย่าร้าง ไม่เลี้ยงดู และล่วงละเมิดทางเพศ

วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่บนฐานความเชื่อ ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม จนได้แนวทางที่เครือข่ายให้ความสำคัญ ก็คือ
๑)การสร้างความรอบรู้(รู้และทำได้)ของประชาชนในการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะช่วงวัย๐-๒ ปีที่มีผลต่อชีวิต ภายใต้แนวคิด“๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต” (เสนอให้สธ.+กศ.+ผู้นำศาสนาเป็นเจ้าภาพ) “การศึกษาตลอดชีวิต”(อปท.) “โรงเรียนพ่อแม่” SMART KID “การผลิตสื่อ” “การให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการของแม่ก่อนและหลังคลอด”

๒)ปรับระบบบริการ/ส่งต่อ(สธ.+ประชาชน) “ค้นให้พบ จบด้วยมาตรฐาน ประสานงานเครือข่าย” เน้น“วางแผนครอบครัว” “กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงสิทธิ”(ผลักดันข้อเสนอต่อสปสช.ให้หญิงที่มีความเสี่ยง-เปราะบาง “การเยี่ยมหลังคลอด” “กลุ่มเสี่ยงได้รับการคุมกำเนิด” “เพิ่มอัตรากำลังในการดูแล+สื่อ+ทักษะ”)

๓)เชื่อมโยงกับศูนย์เด็กเล็ก ภายใต้แนวทาง“สนามเด็กเล่นทางปัญญา” (อปท.+ชุมชน+สสส.กำลังนำร่องอยู่ในหลายพื้นที่) “เน้นให้เด็กได้ทานอาหารเช้า”

๔)ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางสังคม(เครือข่ายแม่และเด็ก ครู ภรรยา/ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี โต๊ะปิแด) ใช้มาตรการทางสังคม ร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น ปรับทัศนะ สร้างวัฒนธรรมใหม่(ความเชื่อ/จิตวิญญาณ) รวมถึงวินัยในครอบครัว ใช้“เงื่อนไขงบประมาณ” ปรับพฤติกรรม (พมจ.+ศอบต.ฯลฯ)บนฐานสิทธิมนุษยชน เสนอให้ปรับกฏหมายอิสลามให้เป็นกฏหมายบ้านเมือง (กรรมการอิสลามกำลังผลักดันระเบียบมาตรการสมรส) ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันสร้างข้อตกลง/ธรรมนูญชุมชนสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมแก้ปัญหาแม่และเด็ก

๕)เพิ่มบทบาทของผู้ชายในการดูแลแม่และเด็ก ลดภาวะพึ่งพิงของผู้หญิง

๖)สร้างฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง(อปท.+ชุมชน)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9922
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง