เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News


ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@June,10 2017 15.21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" จัดโดย 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยใ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

@June,15 2018 14.13
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กเเละเยาวชน ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11(กขป) นำโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.สอรัฐ มากบุญ และคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนที่วางใว้ ณ ศูนย์อนามัย ที่ 11 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มิถุนา


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นร่วมเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

@January,17 2019 14.41
ความท้าทายของงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ หลังประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ ชุดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒๑.การสร้างความรู้สึกร่วม ความเป็นเจ้าของร่วม ที่มากกว่าปัจเจกหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง๒.การทำงานร่วมกันบนฐานปัจจัยกำหนดสุขภาพ(บุคคล สภาพแวดล้อม ระบบ) ที่จะต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12