เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

Hot's News

 • ประชุมทีมประธาน เลขาร่วม แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  @March,22 2019 16.15
  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒หารือแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองหลังได้กลไก ได้ประเด็นร่วม ได้อนุกรรมการ ได้ยุทธศาสตร์ร่วมของแต่ละประเด็น พร้อมกับผลสำเร็จในบางพื้นที่ บางประเด็นจุดเน้นก็คือสร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด จับต้องได้ เห็นควา
 • งานไม่ใช่ "การแบกภาระ" แต่เป็น "การเต็มเติม"

  @March,15 2019 10.17
  งานไม่ใช่การแบกภาระ แต่เป็นการเติมเต็มเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันสุดท้ายของการถ่ายทำภารกิจงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต๑๒ ลงพื้นที่นายกสินธพ อบต.ท่าข้าม ที่มีความร่วมมือกับสช.ทำธรรมนูญสุขภาวะ มีข้อตกลงชุมชนในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส บอกเล่ากิจกรรมแผนสุขภาพ แผนชีวิต และร่วมกับอบจ./ ส
 • ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตัวอย่างรูปธรรมงานบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ตำบล

  @March,14 2019 08.16
  "ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทับช้างเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอนาทวี ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี ทว่าก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นได้แก่ด้านยาเสพติด มีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแล เช่น ค
 • เกษตรกรรมยั่งยืน@สมัชชาเกษตรยั่งยืนภาคใต้

  @March,09 2019 12.22
  "เกษตรกรรมยั่งยืน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง20 มกราคม 2562 ไปร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ที่จ.พัทลุงมา เห็นความต่อเนื่องของขบวนเครือข่าย แต่ในฐานที่คลุกคลีกับงานนี้มาพอสมควร ผมพอจะมองเห็นช่องว่าง ของการขับเคลื่อนที่แม้จะสำเร็จในแง่การสร้างกระแส จนผู้คนยอมรับและกลายเป็นนโยบายระดับชาติผมคิ
 • เครือข่ายการดำเนินงาน : การทำงานเป็น(ทีม)เครือข่าย

  @February,24 2019 19.16
  "เครือข่ายการดำเนินงาน"ประชุมทีมทำงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดหมายลงข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานในโครงการสำคัญที่จะดำเนินการใน ๒ ปีเป้าหมายสำคัญ วางไว้ ๓ ประการได้แก่ ช่วยชาวสวนยางให้พออยู่พอกิน ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ และตลาดอาหารสุขภาพ๒ปีที่ผ่านมา กขป.(ค
 • แอพพลิเคชั่น iMed@home

  @February,16 2019 18.50
  "แอพพลิเคชั่น iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน๑.การ
 • ประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

  @February,16 2019 17.09
  เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงความคิดเชื่อมโยงจิตใจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือ กขป.เดินทางมาถึงขวบปีที่ 3ด้วยประสบการณ์และบทเรียนการทำงาน ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป1.กขป.ต้องตั้งมั่นให้ได้ในบริบทของเขตนั้นๆ2.กขป.ต้องสมาร์ท มีการศึกษาติดตามการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา ระดับภาค

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

งานขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่

@February,19 2019 23.03
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมทีมวิทยากรขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างตำบลน่าอยู่ตำบลสุขภาวะทั่วประเทศระดับจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะในพื้นที่เขต ๑๒ ดำเนินการใน ๑๐๘ ตำบล (สงขลา ๒๒ ตำบล สตูล ๑๖ นราธิวาส ๑๖ ตำบล พัทลุ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.”

@March,21 2019 19.13
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.โเขียนโดย Sutthipongse Wasusophaphonมีโอกาสร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วย โการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเลโ เชื่อมกับ กขป.(เขตสุขภาพเพื่อประชาชน) เขต 11 ต่อเนื่องไปยังจังหวัดและ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตร


หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมทีมประธาน เลขาร่วม แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

@March,22 2019 16.15
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒หารือแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองหลังได้กลไก ได้ประเด็นร่วม ได้อนุกรรมการ ได้ยุทธศาสตร์ร่วมของแต่ละประเด็น พร้อมกับผลสำเร็จในบางพื้นที่ บางประเด็นจุดเน้นก็คือสร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด จับต้องได้ เห็นควา


หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12