Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @November,24 2016 18.11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

ระบบลงทะเบียนออนไลน์งานสร้างสุขภาคใต้

@June,11 2019 17.03
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมเรียนรู้ "ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระเบียบการเบิกจ่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 11 ปี 2562"ร่วมกับตัวแทนทีมบริหารจัดการของ สจรส. (เจ้าภาพหลัก)ทีมบริหารจัดการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและทีมบริหารจัดการของประเด็นทั้ง 12 ประเด็นการนำระบบลงทะเบียนออนไลน์มาใช้

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@December,18 2016 13.12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ความร่วมมือแนวใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กลุ่มอันดามัน

@June,15 2019 15.35
ขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยการเสริมความเข้มแข็งของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้จัดพูดคุย ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง ว่าชุมชนกำลังต้องการและดำเนินการอะไรอยู่บ้าง1.เนื่องการรับรองสิทธิชุมชนที่ทับซ้อนกับรัฐให้ชอบด้วยกฎหมาย2.การจัดสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิกาสังคม3.การสร้างความร่

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

พัทลุง ทยอยประกาศเปิดตัว "ธรรมนูญตำบลน่าอยู่"

@June,19 2019 20.35
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวทีประกาศใช้ธรรมนูญตำบลพญาขัน โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพญาขันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาขันโช๏ธ ภายในพิธี มีนายพงษ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12