ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

พลิกโฉมความคิดจากโรคสู่ "สุขภาวะ"

@2 ต.ค. 66 10:54
พลิกโฉมความคิดจากโรคสู่ "สุขภาวะ"กองโรคไม่ติดต่อชวน สช. สสจ. อบจ. สคล.เขต และสมัชชาจังหวัด 4 ภาค 8 จังหวัดประชุมระดมสมองบูรณาการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ อบจ. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

อนุกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชน กขป.11 ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

@6 ก.ย. 66 19:50
อนุกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชน กขป.11 ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 6 กันยายน 66 ชวนน้องๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มลานเยาวชนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ก้าวกันต่อ“การพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง” และงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล (Trangcare.net)

@28 ก.ย. 66 10:47
ก้าวกันต่อ โการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรังโ Smart Ageing Trangกับเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรังภายหลังทีมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมส

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12