เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

พัทลุง ทยอยประกาศเปิดตัว "ธรรมนูญตำบลน่าอยู่"

@June,19 2019 20.35
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวทีประกาศใช้ธรรมนูญตำบลพญาขัน โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพญาขันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาขันโช๏ธ ภายในพิธี มีนายพงษ

ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสังคม "สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

@June,19 2019 20.21
"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อมชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกา

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอีกกลไกเพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นได้ชัดว่าเป็นกรรมการอีกชุดที่ควรมีบทบาทต่อจังหวัดเป็นอย่างมาก ด้วยมีหน้าที่ดูแลในเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ก็มีข้อจำกัดอีกมากมายที่จะต้องค่อยทำค่อยไป ขณะที่ปัญหารอไม่ได้ รอบนี้มีวาระสำคัญ๑.เรื่องสืบเนื่องจากภารกิจ

ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)

@June,13 2019 08.59
12 มิุถนายน 2562 ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)เป็นการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน ศปจ.ปัตตานีมีสมาคมทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวางเป็นองค์กรอาสารับทุนการดำเนินงานให้เครือข่ายได้ด

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"

@June,10 2019 09.50
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นอกจากพิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปีที่คณะทำงานได้ร่วมยกร่างมาแล้ว อนุกรรมการประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ยังร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานในภาพรวม๑.ความก้าวหน้าของงานในส่วนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ต

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สัญจร ณ อำเภอนาทวี

@June,06 2019 21.48
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ สัญจรมายังอำเภอนาทวี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)ที่ปรับมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB)ของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลารอบเช้าผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยกขป. ๒๐ คน ทีมงานเลขานุการร่วม

เครือข่ายชุมชนสตูลร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

@June,06 2019 19.21
รายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-05-621.นำเสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง2.คื

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

@June,04 2019 20.59
เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความ

รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม

@June,04 2019 17.35
"รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองขออนุญาตนำเสนอค่อนข้างยาวหน่อยนะครับจากสภาพปัญหาการทำงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเป็นไปในลักษณะสงเคราะห์มากกว่าพัฒนาเชิงระบบ ไม่ต่อเนื่อง และแยกส่วนดำเนินการ ยึดนโยบายจากระบบราชการที่มาจากส่วนกลางและ top down เป็นหลัก ป

พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ

@June,01 2019 11.01
พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอการขับเคลื่อน พชอ.ควนขนุนได้จัดเวทีประชุม พชอ. และเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบต่อยอดไปยังเวทีระดับตำบล ทั้ง 12 ตำบลร่วมออกแบบการจัดการขยะโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดขยะ จัดการถูกวิธี และเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพชีวิต งบประมาณผ่านการ

แผนชุมชนกับงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลไกบูรณาการความร่วมมือพื้นที่พัทลุง

@May,31 2019 21.09
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เวทีบูรณาการแผนชุมชนของสภาองค์กรชุมชนทุกสภาฯ ในพื้นที่ จ.พัทลุงเป็นความร่วมมือกับ อบจ.พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมระหว่างทุกภาคส่วนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คื

ศูนย์สร้างสุขชุมชน กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล

@May,31 2019 20.44
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีมกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดคณะทำงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่ทำนำร่อง ๕ ศูนย์ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน พร้อมกับหารือการวางมาตรฐานของศูนย์และคนทำงานโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นงานกลางปี ๖๒ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ที่จำเป็นต้องได

กลไก พชอ.กับความร่วมมือเพื่อการเลิกบุหรี่

@May,30 2019 19.41
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานครอบครัวสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับภาคใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีนี้ขอชวนภาคีเครือข่ายไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไปเพื่อร่วมแก้ปัญหาบุหรี่อย่างยั

ทิศทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

@May,29 2019 08.53
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ความเป็นมา๑. เกิดจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๒. การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเค

ระบบข้อมูลกลางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ตำบล

@May,28 2019 22.42
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ร่วมกับศปจ.สตูลและมูลนิธิชุมชนสงขลา กับอบต.ปากน้ำ พชอ.ละงูนัดทีมแกนนำตำบลปากน้ำในฐานะพื้นที่นำร่องทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ในพื้นที่ตำบล ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอื่นๆ ที่มีข้

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อชุมชนแข็งแรง@พัทลุง

@May,28 2019 22.27
เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ.พัทลุงเราทีมวิทยากรในนาม "มนุษย์มดชุมชน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ไล่ระดับ เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ จากวิธีคิดของตัวเอง ไปสู่การคิดแบบเหตุและผล เชื่อมโยงกับปัจจัยรอบตัว จนกระทั่งการจัดระบบคิดเป

ก้าวสู่ปีที่ 11 การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

@May,27 2019 20.08
ก้าวสู่ปีที่ 11 การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขียนโดย Sutthipongse Wasusophaphonขับเคลื่อนมานับ 11 ปี (2551-2562) นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความคืบหน้า จากการประชุมเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 

ปอดของโลกปลอดภัยเริ่มต้นที่ครอบครัวปลอดบุหรี่

@May,26 2019 14.53
ปอดของโลกปลอดภัยจากควันบุหรี่เริ่มต้นที่ครอบครัวจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี๒๕๕๗ ได้ระบุว่าประชากรหญิง ๓๓ ล้านคน พบหญิงไทย ๘ ล้านคน ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสองที่บ้าน ๕๑.๓ ล้านคน ได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงานข้อมูลของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธนกิจ พบวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก ๒ % ในปี ๒

จากยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การขับเคลื่อนรูปธรรมระดับพื้นที่ภารกิจร่วม Node Flagship สงขลาและภาคีเครือข่าย

@May,26 2019 14.41
วันนี้ 26 พฤษภาคม 2562 เวทีพิจารณาโครงการของ Node Flagship Songkhlaมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชุมชนนำเสนอ "ข้อเสนอโครงการ" เพื่อรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิตามยุทธศาสตร์สงขลายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ดร.สินาด ศรีวรรณไชยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตร พัฒนาและจ

กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิ

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286