เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ประชุมทีมประธาน เลขาร่วม แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

@March,22 2019 16.15
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน แกนนำประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒หารือแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองหลังได้กลไก ได้ประเด็นร่วม ได้อนุกรรมการ ได้ยุทธศาสตร์ร่วมของแต่ละประเด็น พร้อมกับผลสำเร็จในบางพื้นที่ บางประเด็นจุดเน้นก็คือสร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด จับต้องได้ เห็นควา

จังหวะก้าว Node Flag Ship สงขลา (กลไกเพื่อการขับเคลื่อนงานสุขภาวะตามยุทธศาสตร์จังหวัด)

@March,20 2019 09.48
จังหวะก้าว Node Flag Ship สงขลาเขียนโดย SaiEconจากการเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ "หน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (Node Flagship)" ที่ สสส. จัดขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.ในนาม Node Flagship Songkhla ขอแชร์ข้อมูลจากการประชุม ประมาณนี้ค่ะกา

ระบบเยี่ยมบ้าน

@March,18 2019 19.53
"ระบบเยี่ยมบ้าน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองงานข้อมูลควรทำเป็นกระบวนการ ข้อมูลหาใช่แค่เป็น data แยกส่วนกันทำ ระบบที่ดีควรจะเติมเต็มได้ ตรวจสอบได้ มีมุมมองหลายมิติ ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นที่ตั้ง และเป็นปัจจุบันพัฒนาApplication iMed@home มาสักระยะ คุณภาณุมาศ โปรแกรมเมอร์ได้อุดช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เกิด

ตรังเตรียมพร้อมสู่ "สังคมสูงวัยแข็งแรงและเข้มแข็ง"

@March,15 2019 14.51
ตรังเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยเขียนโดย สุวณี สมาธิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังวันที่ 14 มีนาคม 2562จังหวัดตรังมีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่ออกแบบระบบกลไกรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรังปี 2560 จังหวัดตรังผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.37 และปี 61 ร้อยละ 15.23 หมายถึง คนอายุยืนขึ้น

งานไม่ใช่ "การแบกภาระ" แต่เป็น "การเต็มเติม"

@March,15 2019 10.17
งานไม่ใช่การแบกภาระ แต่เป็นการเติมเต็มเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันสุดท้ายของการถ่ายทำภารกิจงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต๑๒ ลงพื้นที่นายกสินธพ อบต.ท่าข้าม ที่มีความร่วมมือกับสช.ทำธรรมนูญสุขภาวะ มีข้อตกลงชุมชนในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส บอกเล่ากิจกรรมแผนสุขภาพ แผนชีวิต และร่วมกับอบจ./ ส

ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตัวอย่างรูปธรรมงานบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ตำบล

@March,14 2019 08.16
"ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทับช้างเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอนาทวี ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี ทว่าก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นได้แก่ด้านยาเสพติด มีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแล เช่น ค

"ชุมชนเปราะบางช่วยคนเปราะบาง"

@March,13 2019 07.39
"ชุมชนเปราะบางช่วยคนเปราะบาง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง12 มีนาคม 2562 เป็นอีกวันที่ภาคภูมิใจ นำเสนอรูปธรรมของงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม เตรียมงานกันมากว่าสัปดาห์ จึงเริ่มลงมือถ่ายทำเริ่มด้วยนำเสนอรูปแบบของชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนแหล

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@March,11 2019 19.18
วันที่ 11มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12(ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ)ร่วมกับเทศบาลทุ่งตำเสา และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลและศึกษาพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อ

เกษตรกรรมยั่งยืน@สมัชชาเกษตรยั่งยืนภาคใต้

@March,09 2019 12.22
"เกษตรกรรมยั่งยืน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง20 มกราคม 2562 ไปร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ที่จ.พัทลุงมา เห็นความต่อเนื่องของขบวนเครือข่าย แต่ในฐานที่คลุกคลีกับงานนี้มาพอสมควร ผมพอจะมองเห็นช่องว่าง ของการขับเคลื่อนที่แม้จะสำเร็จในแง่การสร้างกระแส จนผู้คนยอมรับและกลายเป็นนโยบายระดับชาติผมคิ

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ

@March,08 2019 00.21
"ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดเครือข่ายที่ทำงานด้านข้อมูลมาหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ไปในทิศทางเดียวกัน เอื้อประโยชน์ในการทำงานกับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผ

"เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่

@March,05 2019 14.37
"เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่"วันที่ 5 มีนาคม 2562 มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชวนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป้าหมาย ๒๒ ตำบล ที่ห้อง ceo ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด วันนี้มาร่วมได้ ๑๔ ตำบล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำธรรมนูญตำบลน่าอ

ตรังอ่านยกกำลังสุข ร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัยจากการวางรากฐานการอ่าน

@February,26 2019 08.41
บันทึกจากวง "ตรังอ่านยกกำลังสุข"เขียนโดย เพ็ญนภา ทิพทองวงเล็กแต่สาระไม่เล็กใจใหญ่มาก : คิดพลิกภูเขาน้ำแข็งด้วยความรักและความสุขวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562อ่านยกกำลังสุขตรัง จัดเสวนาภาคีเครือข่าย "ร่วมมือร่วมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยตรัง ด้วยการใช้หนังสือนิทานและการอ่าน"สรุปสาระเยอะ ยาว จึงขอเล่าเบาๆ

เรียนรู้ "ธรรมนูญตำบลท่าข้าม" ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่

@February,25 2019 20.46
"ธรรมนูญตำบลท่าข้าม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันนี้ชวนทีมวิทยากรจากพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ด้วยกระบวนการธรรมนูญสุขภาพเริ่มตั้งแต่นายกสินธพแนะนำพื้นที่ สถานที่ตั้งและสำนักงานที่มาจากการมีส่วนร่วม เน้นการนำวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบ ให้ผู

เครือข่ายการดำเนินงาน : การทำงานเป็น(ทีม)เครือข่าย

@February,24 2019 19.16
"เครือข่ายการดำเนินงาน"ประชุมทีมทำงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดหมายลงข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานในโครงการสำคัญที่จะดำเนินการใน ๒ ปีเป้าหมายสำคัญ วางไว้ ๓ ประการได้แก่ ช่วยชาวสวนยางให้พออยู่พอกิน ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ และตลาดอาหารสุขภาพ๒ปีที่ผ่านมา กขป.(ค

งานขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่

@February,19 2019 23.03
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมทีมวิทยากรขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างตำบลน่าอยู่ตำบลสุขภาวะทั่วประเทศระดับจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะในพื้นที่เขต ๑๒ ดำเนินการใน ๑๐๘ ตำบล (สงขลา ๒๒ ตำบล สตูล ๑๖ นราธิวาส ๑๖ ตำบล พัทลุ

แอพพลิเคชั่น iMed@home

@February,16 2019 18.50
"แอพพลิเคชั่น iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทีมกลางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ นัดเครือข่ายศปจ. ๗ จังหวัด อบจ./กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พชอ. ในพื้นที่เขต ๑๒ ที่ทำงานด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม มาวางระบบการทำงานและทำความเข้าใจระบบข้อมูลกลางร่วมกัน๑.การ

ประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@February,16 2019 17.09
เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงความคิดเชื่อมโยงจิตใจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือ กขป.เดินทางมาถึงขวบปีที่ 3ด้วยประสบการณ์และบทเรียนการทำงาน ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป1.กขป.ต้องตั้งมั่นให้ได้ในบริบทของเขตนั้นๆ2.กขป.ต้องสมาร์ท มีการศึกษาติดตามการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา ระดับภาค

เขต 12 กับการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีและการปฏิรูปประเทศ

@February,01 2019 09.41
เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 เคาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชูประเด็นด้านความมั่นคง มุ่งสร้างสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมคริสตันหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 12 จัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาช

ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

@January,29 2019 13.07
"ธรรมะสร้างคนคนสร้างสังคม"ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เป็นรูปธรรมความสำเร็จจากตัวอย่างต้นแบบเล็กๆ ที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสำนึก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากมิติครอบครัว ชุมชน สังคม โดยอาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวหล่อหลอมเข้าด้วยกันกับแนวคิดของศาสนาพุทธ-มุสลิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นร่วมเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

@January,17 2019 14.41
ความท้าทายของงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ หลังประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ ชุดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒๑.การสร้างความรู้สึกร่วม ความเป็นเจ้าของร่วม ที่มากกว่าปัจเจกหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง๒.การทำงานร่วมกันบนฐานปัจจัยกำหนดสุขภาพ(บุคคล สภาพแวดล้อม ระบบ) ที่จะต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

หัวข้อทั้งหมดศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286