เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนโดยโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ภาคใต้)

@16 ส.ค. 65 08:06
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนโดยโครงการพลังชุมชน และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ภาคใต้) ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยแพทย์ทางร่วม และภาคีความร่วมมือณ อาคารเอนกประสงค์ มัสยิดบ้านเขาน้อย ต.ย่านซื

โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

@14 ส.ค. 65 11:20
โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการขอขอบคุณสมาคมอาสาสร้างสุขที่ให้เกียรติมูลนิธิคนช่วยฅนได้ร่วมวงเพื่อเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำร่อง 5 อปท.องค์การบริหารส่วนตำบ

ภาคธุรกิจสงขลากอดคอสร้าง "เครือข่าย CSR’ พร้อมรวมพลังหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม"

@14 ส.ค. 65 11:13
ภาคธุรกิจสงขลากอดคอสร้าง "เครือข่าย CSRโ พร้อมรวมพลังหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม"จังหวัดสงขลามีองค์กรภาคธุรกิจที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม/ชุมชนร้อบข้าง หรือ CSR จำนวนมาก ส่วนมากจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนโดยรอบองค์กร และเจ้าหน้าที่ด้าน CSR ขององคืกรจำนวนมากยังขาดความรู

โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยแพทย์ทางร่วม 2 จังหวัด 3 อำเภอ 10 ชุมชน

@5 ส.ค. 65 08:04
กลุ่มปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease : NCDs) คือวาระสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุม ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างผู้นำระดับสูงของประเทศและร่วมรับรอง โปฏิญญาการเมืองว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Political Declaratio

ติดตามหนุนเสริมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุนและโครงการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเทศบาลตำบลโคกม่วง

@4 ส.ค. 65 16:48
วันที่ 4 สิงหาคม 2565เวลา 10.00 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 มอบหมายให้นางบงกช บุณยะศิวะ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานและภารกิจงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน นายวินัย มูสิ

โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

@4 ส.ค. 65 15:22
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingsวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบ

ความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

@3 ส.ค. 65 14:07
โColaborative Action หรือความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรม ต้องการการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เด็กสตูลไม่ควรเสียเปรียบทางการศึกษากับเด็กในประเทศใกล้บ้าน ที่ภูมิสังคมประกอบด้วยทรัพยากรและความรู้ที่หลากหลายโศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา สมาช

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ 2566-2575

@2 ส.ค. 65 15:31
ศอ.บต. ร่วมกับ บพท. และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพหลากหลาย ระดม วิเคราะห์ภาพอนาคต วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ 2566-2575วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และหน่วยบริหารและจัดก

จากแนวคิดสู่การเริ่มต้น "พวงหรีดข้าวสารร่วมให้กำลังใจและร่วมดูแลสังคม"

@2 ส.ค. 65 14:02
จากแนวคิดสู่การเริ่มต้นพวงหรีดข้าวสารจากแนวคิดเมื่อหลายวันก่อน สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ชวนเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายเกษตรทางเลือก เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้ผลิตข้าวปลอดภัย ในจังหวัดสงขลา มาร่วมหารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคข้าวสารที่ผลิตในพื้นที่ หวังให้เกิดเป็น "ธุ

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ครั้งที่ 1/2565"

@1 ส.ค. 65 16:28
"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12"วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี วศ.มศว.มทษ. ม.ทักษิณ จ.สงขลาโดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการ เลขานุการร่วม เครือข่าย ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน และผ่าน

ข้าวไร่ร่วมกอบกู้วิกฤตความมั่นคงทางอาหารตรัง

@1 ส.ค. 65 16:25
ข้าวไร่กอบกู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลง24 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มข้าวไร่บางสัก ม.5 บ้านทุ่งค่าย ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรังดร.รณชัย ช่างศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์กรรมข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลข้าวไร่ นักผลิตในตำนาน กำลังจะกลับมา เรินข้าวคนตรังใหญ่กว่าบ้านในแต่ละป

ช่างชุมชน ช่างท้องถิ่นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตรัง

@29 ก.ค. 65 10:22
ช่างชุมชน ช่างท้องถิ่นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอีกหนึ่งจิ๊กซอร์สำคัญเตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปัญหาของบ้าน รวมพื้นที่สาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ทางลาดทางชัน พื้นต่างระดับ โถนั่งยอง การขาดราวจับ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงเป็

"ถอดบทเรียนการรับมือโควิด-19 อำเภอละงู"

@22 ก.ค. 65 13:35
"ถอดบทเรียนการรับมือโควิด-19 อำเภอละงู"วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอละงู(พชอ.) สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต12 ร่วมกับสสจ.สตูลและภาคีเครือข่าย ประสานตัวแทนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการรับมือโควิด-19 ของอำเภอละงู เพื่อ

งานพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยและการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ป่าพะยอมและควนขนุน พัทลุง

@21 ก.ค. 65 16:53
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565ประชุมหารือ สะท้อนแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย และการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ระหว่างคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม และสำนักงานสาธารณสุขอำเ

สมัชชาสวัสดิการสังคม “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดปัตตานี”

@21 ก.ค. 65 08:25
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑มอบหมายให้กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม ภายใต้หัวข้อโก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดโ โดยมีนางสาวปาหนัน บัวสาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน

ก้าวย่างของตำบลนาท่อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อม

@21 ก.ค. 65 08:21
ก้าวย่างของเทศบาลตำบลนาท่อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2565 กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลนาท่อม ศูนย์จัดการเครื่องข่ายสุขภาวะชุมชนนาท่อมลง 5 พื้นที่สร้างการเรียนรู้ให้แกนนำชุมชนประเมินเป็นแหล่งเรียนรู้ (เข้าแผน) ยกระ

เครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย

@21 ก.ค. 65 08:13
เกษตรสงขลา โเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย ระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่โ20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวโชติกา ธ

ติดตามเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฎิบัติการภายใต้โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยโดยศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน"

@21 ก.ค. 65 08:10
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับเจ้าที่สำนักงานภาคและคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ ณ ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บูนาดารา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีในการลงพื้นที่ติดตามเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฎิบัติการ ศูนย์บ่มเพาะเศ

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาภารกิจพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ตรวจแปลงและกรรมการกลั่นกรอง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับอำเภอ

@13 ก.ค. 65 11:13
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา จัดอบรมทบทวนเติมเต็มความรู้และทักษะ สำหรับผู้ตรวจแปลงและกรรมการกลั่นกรอง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 1เพื่อการจัดการตนเองในระดับอำเภอ ตามโครงสร้าง 25-25-25 ของอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอเทพา อำเภอบางกล่ำ และอำเภอสิงหนคร ตามหลักการส่งเสริมพื้นที่ด้วย ผู

บริจาคเพียง​ 50​ บาท​เก็บพืชผักทุกชนิดได้​ไม่เกิน​ 1 ก.ก.​ที่สวนกิฟายะฮ บ้านเหนือ คูเต่า สงขลา

@13 ก.ค. 65 11:04
กิฟายะฮโ : สวนนี้มีแต่น้ำมิตรโ ไม่มียาพิษเจือปนมะเขือเปราะและบวบเหลี่ยมที่เก็บได้จากสวนกิฟายะฮวันนี้โ วางจำหน่ายที่ร้านกัลยามาร์ทกินผักจากสวนกิฟายะฮโ ไม่ใช่แค่ได้กินผักปลอดสารพิษโ แต่ยังเป็นการยื่นน้ำจิตน้ำใจแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิโ มัสยิดบ้านเหนือโ กว่าโ 7

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286